Algemene voorwaarden

Aanmelden
1. De dans-abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
2. Aanmelding voor lidmaatschap bij Dance On Point geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen dansles(sen).
3. Bij inschrijving worden géén administratie- en/of inschrijfkosten berekend.
4. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Rond de 30e van elke maand wordt het maandtarief  voor de daaropvolgende maand geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Opzeggen
5. Opzeggingen verstuurd voor de 1e van elke maand, worden diezelfde maand verwerkt. Opzeggingen verstuurd daarna gelden voor de daarop volgende maand. Opzeggingen dienen uitsluitend per e-mail te worden verstuurd en niet per sms, What’s app of Facebook. Het e-mailadres hiervoor: info@danceonpoint.nl. Opzeggingen zijn definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen per e-mail (max. 5 werkdagen). Deze bevestigingsmail van opzegging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het inschrijfformulier.
6. Bij uitschrijving van een maandabonnement gaat de eerste volgende maand in als opzegmaand en dient deze maand nog eenmalig betaald te worden. (voorbeeld: schrijf je je uit in de maand maart wordt de maand april geïnt)

Lesgeld
7. Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling is Dance On Point gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten te berekenen. Bovendien is Dance On Point gerechtigd administratiekosten te berekenen indien de incasso van het maandelijkse lesgeld meer dan 3 x per kalenderjaar mislukt. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.
8. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen. Indien u door medische redenen de lessen niet (langer) kunt volgen, dient er altijd een doktersverklaring te worden overlegd.
9. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.
10. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnement geld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dance On Point blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
11. Wanneer een lidmaatschap 2 maanden achtereen gestorneerd wordt, is Dance On Point gemachtigd het lidmaatschap per direct te beëindigen.
12. Volgt een lid later dan tijdens de eerste cursusweek van de maand een eerste les dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.
13. Andere betalingsvormen dan automatische incasso zijn mogelijk na overleg met Dance On Point.
14. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen reguliere danslessen en is Dance On Point gesloten. Bij een maandabonnement betaal je maandelijks door.

 Tussentijdse prijsverhoging
15. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. Een Dansbelang NBDO-school behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cursist/opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de verhoging in gaat. Dit laatste geldt echter niet indien een Dansbelang NBDO-school tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

Gemiste danslessen
16. Dance On Point behoudt zicht het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht. In gevallen zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht het niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
17. In de zomervakantie zal er meerdere weken een vervangend dans lesrooster toegepast worden.
18. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dance On Point hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail of telefonisch. De afwezigheid zal dan worden doorgeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Dansafdeling

Indien u wilt wisselen van dansles dag/tijd, meer of minder danslessen per week wilt volgen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dance On Point. Bij het ‘up of downgraden’ van uw abonnement wordt het opzegtermijn bedrag aangepast naar het nieuwgekozen maandtarief. Echter dient dit doorgegeven worden voor de 25e van de desbetreffende maand. Uw ontvangt, indien van toepassing, hierover een e-mail waarin u de wijziging van uw gegevens kunt zien.

Aansprakelijkheid
19. Dance On Point is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Het deelnemen aan de les(sen) is op eigen risico.
20. Dance On Point is ten opzichte van leerlingen, leden of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:
a. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die door de leerlingen, leden of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens danslessen, voorstellingen, show’s of andere activiteiten van Dance On Point.
b. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens danslessen, voorstellingen, show’s of andere activiteiten van Dance On Point in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.
20. Dance On Point is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties en tijden onze activiteiten.

Kledingvoorschriften
21. Tijdens de danslessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij er speciale kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving en zijn terug te lezen op de website Dance On Point.

Reglement in de les
22. Bij een dansabonnement geldt de regel dat indien de leerling viermaal achtereenvolgens een bepaalde les heeft gemist, het recht op deze plek in deze groep vervalt.
23. Dance On Point verzorgt de danslessen. Indien er een docenten wisseling plaatsvindt, is dat weloverwogen door Dance On Point en in het belang van de leerlingen, leden en de algehele school. Een leerling is niet lid van een docent.

Communicatie 
24. Communicatie omtrent de gekozen les(sen) geschiedt geheel via de officiële communicatie kanalen van Dance On Point. Communicatie in zelf aangemaakte App groepen en andere social media platformen die niet door Dance On Point worden aangestuurd en beheerd, zijn dus niet officieel. Om verwarring te voorkomen adviseren wij de Dance On Point kanalen te gebruiken. Dance On Point heeft een professionele website, een Facebook pagina en een Instagram account. Door het volgen van deze officiële kanalen blijft men goed op de hoogte van al het nieuws/show’s/presentaties/events van dance On Point.

25. Door inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan.